Eğitim-Öğretim Planlama Koordinatörlüğü

EOPK Yönergesi

gelişim üniversitesi
  1.   Eğitim-Öğretim Planlama Koordinatörlüğü
  2. İçerik


EOPK Yönergesi


 
Dayanak

MADDE 1- Bu Yönerge 2547 sayılı Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 2- Bu yönergede adı geçen;
Üniversite: İstanbul Gelişim Üniversitesini,
Rektör: İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörünü,
Eğitim-Öğretim Planlama Koordinatörlüğü: Üniversitenin eğitim-öğretim ve planlama faaliyetleri ile idarî hizmetlerinin, iç ve dış geliştirme çalışmalarını yürüten koordinatörlüğü,
Koordinatör: Koordinatörlüğün işlerini yürütmek amacıyla Rektör tarafından iki yıl süreyle görevlendirilen öğretim elemanını ifade eder.

Amaç ve Kapsam

MADDE 3-
Amaç: Bu yönergenin amacı, Üniversitenin bünyesindeki eğitim-öğretim ve planlama faaliyetleri ile Üniversite yerleşkelerinin fiziki mekanlarının verimli kullanılmasını sağlamak, Öğretim Elemanlarına ait aylık hak edişleri ilgili yerlere bildirmek, Öğretim Elemanlarına ilişkin derslerin dağılımını sağlamak, bölüm ve programların ders planlarını yapmak, eğitim bilgilerine ve uzmanlık alanlarına göre akademik personel istatistiklerini tutmak üzere Rektörlüğe bağlı olarak kurulan Eğitim-Öğretim Planlama Koordinatörlüğü’nün kuruluş, işleyiş ve görev esaslarını düzenlemektir.
Kapsam: Yönergenin 4. maddesinde açıklanan faaliyetlerin yürütülmesi ile ilgili kurumsal düzenlemeleri kapsar.
Koordinatörlüğün Faaliyet Alanları
MADDE 4- Koordinatörlük aşağıdaki faaliyetleri de yerine getirir;
a) Üniversitemizde ders ve uygulama yapılan fiziki mekanların (Derslikler, Laboratuvarlar, Atölyeler, Eğitim Merkezleri, Konferans Salonları, vs) etkin ve verimli kullanımını sağlamak,
b) Yerleşkelerin demirbaş eksikliklerinin belirlenmesi ile tedarikine yönelik çalışmalar yapmak ve ihtiyaçları tespit etmek,
c) Otomasyon Bilgi Sistemleri ile entegre olarak ders/öğretim elemanı atamalarına ilişkin hizmetlerin akademik birimler ile birlikte koordine edilmesi,
d) Öğretim elemanları ve bölümlere ilişkin haftalık ders programlarını gerçekleştirmek,
e) Yarı zamanlı Öğretim Elemanlarına ait aylık puantajların Rektörlük onayından geçerek ilgili yerlere bildirilmesini sağlamak,
f) Yeni Eğitim-Öğretim yılı başlangıcında ders veren Öğretim Elemanlarına ait ders yüklerini Rektörlüğe rapor etmek,
g) Ders kayıtları ve ders ekleme-bırakma işlemleri gerçekleşme esnasında otomasyon sistemi üzerinden karşılaşabilecek hataların ve eksiklerin giderilmesini gerçekleştirmek,
h) Akademik takvim, müfredat çalışmaları, Üniversite’nin uzun dönemli eğitim alanı ihtiyaçlarının belirlenmesi gibi konularda çalışmak ve ilgili birimlerle koordinasyon sağlamak,
ı) Yaz Okulunda açılması öngörülen önlisans ve lisans derslerinin tespiti yapılarak, açılan derslerin haftalık ders ve sınav programlarını hazırlamak,
j) Üniversite içerisinde gerçekleştirilen etkinlik, seminer, toplantı vb. gibi faaliyetler de ilgili birimlere mekan tahsisini sağlamak,
 
Organlar

MADDE 5- Birimin organları şunlardır:
a) Koordinatör
b) Koordinatör Yardımcısı
c) Eğitim-Öğretim Planlama Uzmanları
 
Koordinatör ve Koordinatör Yardımcıları Atanması
MADDE 6-

a) Koordinatör, eğitim-öğretim planlama deneyimi olan Üniversite öğretim elemanları arasından iki yıl süre için Rektör tarafından görevlendirilir. Süresi biten koordinatör tekrar görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan koordinatörün yerine Rektör tarafından aynı şekilde görevlendirme yapılır.
b) Koordinatör Yardımcısı, eğitim-öğretim planlama deneyimi olan akademik veya idari görevliler arasından Koordinatör iki (2) yıllığına görevlendirilmeleri için Rektöre öneride bulunur. Süresi dolmadan görevinden ayrılan koordinatör yardımcısı yerine aynı şekilde bir başka öğretim elemanı görevlendirilir. Koordinatörün görevi başında bulunmadığı zamanlarda, koordinatör yardımcısı koordinatör vekili olarak görev yapar.
 
Eğitim-Öğretim Planlama Koordinatörlüğü Organlarının Görev, Yetki ve Sorumlulukları
MADDE 7-
 
a) Koordinatörün görevleri şunlardır:
- Üniversitenin eğitim-öğretim ve planlama faaliyetlerinde koordinatörlüğü temsil etmek,
- Koordinatörlüğün yaptığı çalışmalarda yardımcı olmak üzere koordinatör yardımcısı ve uzmanları görevlendirmek,
- Rektörlük makamına yapılan planlar ve üniversite istatistikleri ile ilgili rapor hazırlamak
 
b) Koordinatör yardımcısının görevleri şunlardır:
- Koordinatörlüğün eğitim-öğretim ve planlama faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamak,
- Koordinatör tarafından verilen görevleri yerine getirmek,
- Akademik ve idari birimler ile gerekli yazışmaları yapmak,
 
 
 
Personel İhtiyacı

MADDE 8- Koordinatörlüğün akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı koordinatörün önerisi üzerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13. maddesine göre Rektörün görevlendireceği personel tarafından karşılanır.
Yazışmalar
MADDE 9- Üniversite içindeki birimlerle iletişimi sağlamak amacıyla koordinatörlükçe hazırlanan yazılar, Rektör veya ilgili rektör yardımcısının üst yazısıyla ve yazı işleri vasıtasıyla dağıtılır.
Yönergede Hüküm Bulunmayan Haller
MADDE 10- Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.
 Yürürlük
MADDE 11- Bu Yönerge İstanbul Gelişim Üniversitesi Senatosunca kabul edildikten sonra yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 12- Bu Yönerge hükümlerini Üniversite Rektörü yürütür.